CZCIONKA: A A+ A++
KONTRAST: A A A A

Dział Promocji, Komunikacji i Kultury

wtorek, czerwiec 21, 2022

Koniec czerwca to w stowarzyszeniach czas rozliczeń finansowych i merytorycznych (o Walnym Zgromadzeniu i absolutorium dla zarządu) informowaliśmy we wcześniejszej notatce). W tym roku Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej może pochwalić się niezłą kondycją finansową, świadczy o tym bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w wysokości 38 543,25 zł (trzydzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści trzy 25/100), zaś rachunek wyników pokazuje zysk w wysokości 11 953,62 zł (jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy 62/100. To optymistyczny prognostyk. Decyzją zarządu Towarzystwa kwota ta przeznaczona została na pokrycie straty z lat ubiegłych. Dołożymy starań aby utrzymać taką tendencję.

czwartek, czerwiec 09, 2022

Towarzystwo Przyjaciół Politechniki Opolskiej spotkało się 8 czerwca br. na kolejnym Walnym Zgromadzeniu, które tym razem okazało się skuteczne. Udało się bowiem zebrać kworum niezbędne do procedowania nad statutem, a to oznacza obecność 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania. W efekcie nowy statut Towarzystwa został uchwalony, warto podkreślić, że stosowna uchwała podjęta została jednomyślnie. Najogólniej ujmując nowe statutowe zapisy pozwalają m.in. na organizowanie pomocy pracownikom i studentom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej w wyniku klęski żywiołowej, wojny, powodzi, a także działalności charytatywnej oraz wolontariatu. Zresztą zachęcamy do zapoznania się z całym dokumentem dostępnym na naszej stronie internetowej.

czwartek, czerwiec 09, 2022

Towarzystwo wsparło finansowo organizację tegorocznego Dnia Dziecka na politechnice. Festyn zorganizowany został przed akademikiem Sokrates, a na jego program - poza oczywiście atrakcjami dla najmłodszych – złożyło się także zasadzenie drzew. Zarówno sama impreza jak i symboliczne nasadzenia są inicjatywą obecnych mieszkańców Sokratesa, czyli uchodźców z Ukrainy, którzy w ten sposób chcieli wyrazić wdzięczność za gościnę oraz zaakcentować przyjaźń polsko-ukraińską. Drzewa: kalinę symbolizującą naszych sąsiadów oraz jarzębinę kojarzoną jako polskie drzewo zasadził prof. Marcin Lorenc - Rektor Politechniki Opolskiej, dając tym sygnał do rozpoczęcia zabawy. Warto pamiętać, że w akademiku mieszka aktualnie ponad 350 osób, z czego blisko połowa to dzieci. I to dla nich, a także dla dzieci pracowników Politechniki Opolskiej pomyślano o wielu atrakcjach, w których przygotowanie włączył się także Akademicki Związek Sportowy. W wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy zaangażowana jest p. Anna Czabak pełniąca w TPPO funcję skarbnika. Środki wyasygnowane przez Towarzystwo pozwoliły m.in. na zakup nagród dla uczestników konkursów.

środa, czerwiec 01, 2022

Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Politechniki Opolskiej za nami. 31 maja br. uczestnicy przyjęli jednogłośnie przedstawione sprawozdania finansowe i merytoryczne na rok 2021. Warto podkreślić, że wynik finansowy jest tym razem zdecydowanie dodatni! Uzykane absolutorium stanowi jednocześnie dowód zaufania dla zarządu, jak i wyzwanie dla przyszłych działań. Przede wszystkim musimy dokonać zmian w statucie stowarzyszenia, aby rozwinąć skrzydła. Tym razem niestety nie udało nam się tego zrobić z prozaicznego powodu – braku kworum. Przy okazji apelujemy do naszych członków - bez waszej obecności na zebraniach niewiele wskóramy, a czas nagli. Jeśli nie zmienimy statutu – TPPO nie może choćby włączyć się pomoc jaką świadczy dla ofiar wojny Politechnika Opolska. Poza dobrym wynikiem finansowym uzupełniony został skład Sądu Koleżeńskiego, w związku z wakatem po dr. Włodzimerzu Będkowskim, którym zakończył aktywność zawodową i działalmość w Towarzystwie. Tej roli podjął się (w wyniku wyboru) prof. Sebastian Borucki. Wiele obiecujemy sobie po tej zmianie. Przed Towarzystwem kolejne wyzwania. Liczymy na współpracę i aktywność środowiska akademickiego, pracowników, studentów, a zwłaszcza absolwentów Politechniki Opolskiej.

wtorek, listopad 09, 2021

Obsługa księgowo-administracyjna Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju a także Ogólnych, Organizacji i Kontaktów z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym publicznych wyższych szkół technicznych – 9 listopada 2021 r.